Правила на играта “Зареди ваучер и спечели безплатни часове за паркиране”
Зареди ваучер и спечели с URBO Parking и Mastercard безплатни часове за паркиране

I. Общи разпоредби

1.1. Тази игра се организира от ЮПАСС ООД, ЕИК 203501292, регистрирано на адрес: гр. София, ул. Добромир Хриз № 3, собственик на мобилното приложение URBO Parking.

1.2. Период на Играта: 15.06.2018 г. – 15.03.2019 г. или до изчерпване на наградите.

1.3. Условието за участие в играта е покупка/зареждане в приложението URBO на ваучер на стойност 10.00 лв., който може да се ползва за заплащане на паркиране в синя и зелена зона в град София.

1.4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 години.

1.5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Играта

2.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу

Стъпка 1: Изтеглете безплатно мобилното приложение URBO от App Store или Google play

Стъпка 2: Регистрирайте се в приложението като попълните коректно: „Име“; „ Фамилия“; „E-mail” и телефонен номер; Приемете Общите условия за ползване на приложението и влезте във Вашия профил;

Стъпка 3: Заредете с дебитна или кредитна карта Mastercard ваучер за 10.00 лева или повече и получавате допълнителен ПОДАРЪК ВАУЧЕР ОТ 1 ЛЕВ ЗА ПАРКИРАНЕ в „синя“ и „зелена“ зона на територията на Столична община.

Стъпка 4: За участие в томболата за големите 12 награди – ВАУЧЕРИ ПАРКИРАНЕ на стойност 20 лева, моля допълнително след заредения ваучер от 10.00 лв. или повече да влезете във Facebook страницата на URBO https://www.facebook.com/URBOParking/ и под поста за играта да напишете коментар #ПаркирайUмно, заедно с 6-цифрен код на ваучера от 1.00 лв., който сте получили.

2.2. Ако сте вече регистриран потребител на URBO Parking, може да започнете директно от Стъпка 3.

III. Получаване на наградата

3.1. В рамките на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 000 награди от по 1.00 лв. за всеки един потребител, заредил ваучер от 10.00 лв. с Mastercard до изчерпване на количествата, както и 12 (дванадесет) награди от 20.00 лв – по 2 всеки месец до края на кампанията.

3.2. Печелившите участници за големите награди за всеки месец ще бъдат изтеглени на томболен принцип от екипа на URBO на всяко 25-то число на следващия месец и ще бъдат уведомени писмено за спечелената награда на посоченияот тях email адрес.

3.3. Всеки участник, заредил ваучер от 10.00 лв. с Mastercard, печели БОНУС от 1.00 лв., който може да види веднага в своята история на плащания в приложение URBO Parking като БОНУС ВАУЧЕР със специфичен код. Един участник може да спечели само 1 брой от големите награди от 20.00 лв.

3.5. Всички награди се получават под формата на ваучери за платено паркиране в „синя“ и „зелена“ зона на територията на Столична община. Ваучерите могат да се използват само чрез мобилното приложение URBO Parking. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

3.6. Печелившите участници ще бъдат уведомени от Организаторите за спечелената награда от 20.00 лв. в Играта чрез посочения от тях имейл адрес. Профилите на спечелилите потребители ще бъдат директно заредени със сумата от 20.00 лв., която може да се използва за заплащане на паркиране.

IV. Лични данни

4.1. За да участват в настоящата Игра, участниците трябва да дадат съгласието си за обработването на следните категории лични данни:

4.1.1. име и фамилия;

4.1.2. телефонен номер;

4.1.3. адрес на електронна поща (e-mail);

4.1.4. данни за използваната от участника разплащателна карта;

4.2. Посочените данни ще бъдат обработвани за целите на провеждане на Играта, комуникация с участниците, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на информационни бюлетини и други рекламни материали.

4.3. Участниците дават съгласието си за обработване на личните данни, свързани с тях, при регистрацията си в мобилното приложение URBO Parking. Съгласието може да се управлява, включително и да се оттегля, по отношение на определени видове данни или цели на обработване, по всяко време от настройките на потребителския профил в приложението.

4.4. В случай, че вече имате профил в URBO Parking, но не сте дали съгласие за обработване на някои от данните, необходими за участие в играта, например e-mail или публичен профил във Facebook, ще имате възможност дадете това съгласие когато заявите желанието си да участвате в играта.

4.5. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани до оттеглянето на съгласието за това обработване.

4.6. Предоставените от участниците данни може да бъдат разкривани на Facebook за целите на идентифициране на участниците и комуникация с тях във връзка с провеждането на Играта.

4.7. Подробна информация относно обработването на лични данни може да получите при регистрацията си в приложението URBO Parking. За всякакви въпроси, свързани с обработването на данни, може да се свържете с office@urboapp.com

V. Общи условия

5.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците декларират, потвърждават и се съгласяват за следното:

5.1.1. Че са запознати с, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия на Играта;

5.1.2. Че няма да разкриват, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Партньорите, станала им известна при или по повод участието им в Играта;

5.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на страницата на играта http://urboparking.com/

5.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 5.2 от настоящите Общи условия, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, освен в предвидените в нормативен акт или настоящите Общи условия случаи.

5.5. Организаторът ще предприема всички разумни мерки, за да отстранява евентуални технически проблеми, които може да попречат на участниците да се включат в играта или да получат наградите си, но не носи отговорност за отхвърлянето на кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на такива технически проблеми.

5.6. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които може да възникнат във връзка с участието им в играта (включително разходи за достъп до интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

5.7. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до приложението URBO Parking или до страницата на Играта www.urboparking.com по каквито и да било причини.

5.8. Организаторът не носи отговорност за претендирани от участниците загуби от каквото и да е естество.

5.9. Повече информация за Играта може да получите на адрес http://urboparking.com/. За всякакви въпроси, свързани с обработването на данни, може да се свържете с нас на e-mail office@urboapp.com

В случай на евентуални спорове между oрганизаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

 

 

Съгласен съм следните категории и видове лични данни, свързани с мен, да бъдат обработвани от ЮПАСС ООД, ЕИК 203501292, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“ № 94, вх. Б, за целите на участието ми в организираната от ЮПАСС ООД игра #Зареди ваучер и спечели с URBO и Mastercard безплатни часове за паркиране.


Контакти


+359 885 580 692


бул. Васил Левски 94 Б, 1124 София, Българияoffice [at] urboapp.com